DAFTAR ISI – RAMPAK SERANTAU 2008

JudulPengarang
Hubungan Dialek Sambas dan Dialek Melayu Brunei(Prof. Madya Dr. Haji Jaludin Bin Haji Chuchu)
Antara Nasionalisme dan Nasionisme Pengalaman Bahasa Melayu Dalam Beberapa Domain Di Negara Brunei Darussalam(Haji Rusli bin Haji Morni, Brunei Darussalam)
Multibahasa: Dinamisme Baru Generasi Ketiga Dalam Persekitaran Dunia Yang Berubah(Mohd Azurin Othman, Brunei Darussalam)
Penerapan Melayu Islam Beraja(Datuk Paduka Dr. Haji Abdul Latif Haji Ibrahim, Brunei Darussalam)
Gambaran Keseluruhan Mengenai Makanan Fungsional Di Negara Brunei DarussalamIbrahim Haji Abdul Rahman, Junaidah Abu Bakar, Pg. Hjh. Rosidah binti Pg. Hj. Metussin, Pg. Hjh. Masliati binti P.S.J. Hj. Abd. Mumin, Jabatan Kimia, Fakulti Sains, Universiti Brunei Darussalam, Jabatan Biologi, Fakulti Sains, Universiti Brunei Darussalam, B.A.R.C., Jabatan Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Sumber-sumber Utama)
Kesan Spirulina Ke Atas Kandungan Kolesterol Dan Glukosa Dalam Darah Pesakit Diabetes(Haji Abdul Majid bin Hj Abd Rahman, Brunei Darussalam)
Sintaksis Dan Semantik Pada Logika Predikat(Menuk Hardaniwati, Pusat Bahasa, Indonesia)
Geografi Dialek Bahasa Lampung Di Wilayah Sumatera Bagian Selatan(Sudirman A.M., Indonesia)
Kiat Pembelajaran Life Skills Dengan Contoh Diintegrasikan Pada Pembelajaran Sastra(Sumardi)
Makna Kebebasan Manusia Dari Sudut Pandang Filsafat Eksistensialisme : Kajian Terhadap Novel Swastika Karya Maya Wulan(Prima Gusti Yanti)
Kajian Struktural-Semiotik Terhadap Puisi-Puisi Karya Chairil AnwarRatu Wardarita, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang
Pengejawantahan Taksonomi Dalam Sayap-Sayap Patah – Kahlil Gibran :Suatu telaah Hubungan Taksonomi Dengan Sebuah Karya SastraIda Haerida, Herbarium Bogoriense, Pusat Penelitian Biologi, LIPI, Bogor
Peningkatan Pengetahuan Konsep Fisika Dan Kemampuan Berpikir Siswa Melalui Teknik Bertanya GuruDrs. Chandra, M.Pd, PMIPA FKIP Universitas Lampung)
Bersahabat Dengan Alam : Sebuah Pembelajaran Dari Kearifan Tradisional Suku Dayak Bukit, Kalimantan SelatanIbnu Hajar, Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman
Filsafat Barat Kaitan Dengan TaksonomiJati Batoro, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Brawijaya Malang
Taksonomi Dan Biosistematika Tumbuhan :Penelaahan Falsafah Dasar(Himmah Rustiami, PS Biologi, Sekolah Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor)
Upacara Ritual Dan Pengobatan Tradisional KaroJamilah Nasution, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor
Kuliner Tradisional Pecel :Upaya Pelestarian Keanekaragaman HayatiEndang Wahjuningsih, Fakultas Biologi, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia)
Ibu-Ibu Penyelamat BumiSusi Sutjihati, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UNPAK, Bogor
Bunga Rampai Konservasi Keanekaragaman HayatiT. Alief Aththorick, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia)
Gaya Bahasa Dalam Penulisan Berita(Aliah Abdul Rahim, Malaysia)
Semantik Dalam Penterjemahan Teks Kreatif Bahasa Melayu(Puteri Roslina Abdul Wahid, Malaysia)
Pertimbangan Aspek Budaya Dalam Penterjemahan(Norizah Binti Ardi, Malaysia)
Takrif Istilah : Yang Mana Satu Pilihan Pengguna?(Hasnah Mohamad, Malaysia)
Peribahasa Bahasa Cina(Selina S.F. Lee, Malaysia)
Norma Dan Nilai Berkaitan Perkahwinan(Fatimah Abdullah, Malaysia)
Budaya Kerja Ke Arah Kecemerlangan Prestasi Organisasi :Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja dan Ms IsoAbd. Rahman bin Mohd Yasin dan Mohamad Joha bin Md Palal, Malaysia)