Buku Pedoman

Terbitan
Pedoman Umum Pembentukan Ejaan Bahasa Melayu(1992)
Pedoman Transliterasi Huruf Arab Ke Huruf Rami(1992)
Panduan Penyusunan Kamus Istilah(1992)
Pedoman Tatanama Kimia